Jenaplan onderwijs

In het Jenaplanonderwijs neemt het ontwikkelen van sociale eigenschappen,het aangaan van relaties en de aansluiting bij de werkelijkheid van het kind een belangrijke plaats in. Centraal staat het beginsel, dat er uit gegaan wordt van de verschillen van kinderen en kinderen zelfverantwoordelijk zijn voor hun leren.
Een Jenaplanschool heeft een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Binnen deze afdelingen functioneren de stamgroepen.
In stamgroepen zitten kinderen van diverse leeftijden, ontwikkelingsniveaus etc in tafelgroepen. Binnen stamgroepen zijn daarnaast interesse of projectgroepen, die frequent van samenstelling wisselen, op basis van interesse of vriendschapsbanden.Er zijn ook niveaugroepen Hierin komt een grotere groep kinderen samen om instructies te ontvangen en soms de verwerking toe te passen.Hierbij vormen de vorderingen het criterium.
Tenslotte kunnen er keuzegroepen geformeerd worden op basis van een b.v. vierwekelijkse keuze activiteit, zoals koken, maskers maken, een vreemde taal.Er zijn vier basisactiviteiten in een Jenaplanschool: het gesprek, spel,werk en viering. Dagelijks vinden een of meerdere kringgesprekken plaats. Bij 'werk' ligt in zgn. blokperiodes het accent op de zelfverantwoordelijkheid van kinderen. Spel' is het vrijelijk omgaan met de werkelijkheid, op een creatieve wijze. Tenslotte zijn de 'vieringen' een terugkerende activiteit op de Jenaplanschool. Zij hebben onder andere de vorm van weekopeningen- sluitingen.Een Jenaplanschool heeft een ritmisch weekplan. Sommige onderdelen zijn vast, bijvoorbeeld gym, de weeksluiting. De stamgroepleider zorgt ervoor, dat er van dag tot dag wel een bepaald ritme van de vier basisactiviteiten gehanteerd wordt.
Het klaslokaal is een leef- en werkgemeenschap. De 'klaslokalen' waar de stamgroepen verblijven hebben de sfeer van een gewone huiskamer. Daarom worden ze ook wel schoolwoonkamers genoemd.

Bij de NJPV (Nederlandse Jenaplan Vereniging) zijn nagenoeg alle
Jenaplanscholen (210 basis en voortgezet onderwijs) aangesloten.
De vereniging maakt deel uit van het netwerk SOVO (samenwerkingsverband
van vernieuwingsorganisaties; zie www.vernieuwingsonderwijs.nl
De werkzaamheden van de NJPV zijn te volgen via de website www.jenaplan.nl
Correspondentiemailadres: njpv.meijer@jenaplan.nl
Terug Print